Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden WM Digital Services

Artikel 1 Toepasselijkheid
1.1. Deze voorwaarden worden gehanteerd door WM Digital Services.
1.2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en verbintenissen welke door WM Digital Services als opdrachtnemer binnen het kader van de uitvoering van de werkzaamheden worden aangegaan c.q. ontstaan. Wijzigingen in deze voorwaarden dienen door WM Digital Services uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd.
1.3. Eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever worden uitgesloten.

Artikel 2 Uitvoering opdracht
2.1. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen bepaalt WM Digital Services de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de verleende opdracht wordt uitgevoerd. WM Digital Services zal zo mogelijk rekening houden met tijdig verstrekte en verantwoorde aanwijzingen van Opdrachtgever omtrent de uitvoering van de opdracht.
2.2. WM Digital Services is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat WM Digital Services is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
2.3. Door WM Digital Services afgegeven aantallen, (lever)data of termijnen hebben geen fataal karakter en gelden als bij benadering. Bij vermeende overschrijding door WM Digital Services is altijd een schriftelijke ingebrekestelling nodig.

Artikel 3 Betaling
3.1. Betaling van het factuurbedrag door Opdrachtgever dient te geschieden binnen de overeengekomen termijnen, doch in geen geval later dan veertien dagen na factuurdatum, in de aangegeven valuta, ten kantore van WM Digital Services of door middel van storting ten gunste van een door deze aan te wijzen bank- of girorekening, zonder enig recht op korting, aftrek of schuldvergelijking.
3.2. Indien Opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde termijn, dan wel niet binnen de overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim. WM Digital Services is dan gerechtigd, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van WM Digital Services, vanaf de vervaldag de wettelijke handelsrente plus 2 % in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening een en ander onverminderd de verdere rechten welke WM Digital Services heeft.
3.3. Alle gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijk (incasso)kosten, die WM Digital Services maakt als gevolg van de niet-nakoming door Opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van Opdrachtgever.

Artikel 4 Reclames
4.1. WM Digital Services zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een professional kan worden verwacht.
4.2. Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en / of de verzonden facturen dienen schriftelijk binnen veertien dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover Opdrachtgever reclameert, dan wel binnen veertien dagen na de ontdekking van het gebrek indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan WM Digital Services te worden kenbaar gemaakt.
4.3. Reclames als in het vorige lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.
4.4. Indien de reclame niet tijdig wordt ingesteld vervallen alle rechten van Opdrachtgever ter zake.

Artikel 5 Aansprakelijkheid
5.1. Voor alle directe schade van Opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door niet-, niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van de opdracht, is WM Digital Services niet aansprakelijk, tenzij er aan de zijde van WM Digital Services sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.
5.2. WM Digital Services is niet aansprakelijk voor schade, welke is veroorzaakt doordat Opdrachtgever hem onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.
5.3. Voor alle indirecte schade, gevolgschade alsmede stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van Opdrachtgever daaronder uitdrukkelijk begrepen, is WM Digital Services nimmer aansprakelijk.
5.4. WM Digital Services heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van Opdrachtgever ongedaan te maken.
5.5. WM Digital Services is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens Opdrachtgever, WM Digital Services of derden.
5.6. Opdrachtgever vrijwaart WM Digital Services voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan WM Digital Services onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij Opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten zijnerzijds dan wel veroorzaakt is door opzet of grove schuld van WM Digital Services.
5.7. Enige aansprakelijkheid van WM Digital Services is te allen tijde beperkt tot een bedrag gelijk aan hetgeen WM Digital Services voor de desbetreffende opdracht heeft gefactureerd, zonder kosten van derden mee te rekenen, danwel tot het maximum van het bedrag dat enige verzekeraar van WM Digital Services in het voorkomende geval uitkeert indien en voor zover die uitkering hoger is.

Artikel 6 Overmacht
6.1. Indien WM Digital Services haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen tengevolge van een haar niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen zijn onderneming, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat WM Digital Services alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.
6.2. Opdrachtgever heeft het recht, in geval de situatie als bedoeld in het eerste lid zich voordoet, na het schriftelijk stellen van een laatste termijn van twee weken, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk schriftelijk op te zeggen evenwel onverminderd de verplichting tot betaling van hetgeen reeds gefactureerd en van het onderhanden werk en zonder restitutie of schadevergoeding.

Artikel 7 Opschorting en ontbinding
7.1 WM Digital Services is bevoegd om de nakoming van al haar verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van bescheiden of andere zaken aan Opdrachtgever of derden, tot aan het moment dat alle opeisbare vorderingen op Opdrachtgever volledig zijn voldaan.
7.2 WM Digital Services is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien de Opdrachtgever enige (betalings)verplichting niet stipt nakomt, danwel indien de Opdrachtgever geraakt in staat van faillissement, surséance van betaling of ondercuratelestelling of stillegging of liquidatie van (het bedrijf van) Opdrachtgever, danwel indien eventueel gevraagde zekerheid uitblijft.
7.3 WM Digital Services heeft bij ontbinding ingevolge dit artikel recht op schadevergoeding ook zonder aan de ontbinding voorafgaande ingebrekestelling.
7.4 WM Digital Services heeft bij ontbinding ingevolge dit artikel, al dan niet ten titel van schadevergoeding, recht op betaling van al hetgeen WM Digital Services uit hoofde van de opdracht met Opdrachtgever zonder de ontbinding zou hebben mogen factureren.

Artikel 8 Forumkeuze
8.1. Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en WM Digital Services waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
8.2. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen Opdrachtgever en WM Digital Services worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank te Maastricht, danwel, naar keuze van WM Digital Services, door de op grond van de wet relatief bevoegde rechter.

Alle op onze website genoemde bedragen zijn inclusief 21% btw.

Lees hier onze privacyverklaring.

WM Digital Services

Online muziekdistributie met een persoonlijke touch: jouw muziek op Spotify, iTunes, Apple Music, Deezer, Tidal, Instagram en andere grote platforms.

Mail: info@wmdigitalservices.nl
Tel: 06-52384531 [Alleen tijdens kantooruren]

KvK-nummer 14122344
Btw-nummer NL001103189B98

Alle op onze website genoemde bedragen zijn incl. 21% btw.

Social Media